انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir
: توصیه

1- حتی المقدور داستان ارسالی نوشته شخص ارسال کننده باشد.

2- در صورت ارسال داستان کوتاه از شخصی دیگر ، نام نویسنده حتما قید شود.

3- نوشته های شعر گونه و متن های ادبی کوتاه در زمره داستان کوتاه محسوب نمی شود.

4- از داستانهایی که نام نویسنده آن مشخص نگردیده خودداری فرمایید.

5- حتی المقدور داستانهای ارسالی داستان کوتاه باشد.

6 - تمامی داستانهای ارسالی به زبان فارسی ارسال گردد.