انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : بلنديهاي بادگير

 نوشته : اميلي برونته


شروع _رمان:
سال 1801 است. تازه از ديدن صاحبخانه ام برگشته ام، همسايه ی گوشه گيری که با او مشکل خواهم داشت. البته اين جا منطقه ی قشنگی است! بعيد می دانم در کل انگلستان می توانستم جايی پيدا کنم که این قدر از شلوغی و هياهو دور باشد. بهشتِ آدم های گوشه گير است و من و آقای هيتکليف هم الحق زوج مناسبی هستيم برای تقسيم کردن اين خلوت بين خودمان. لنگه ي خود من است! موقعی که با اسب به طرفش می رفتم ديدم که چشم های سياهش را زير آن ابروها با چه شک و سوء ظنی باريک می کرد. خودش نمی دانست چه قدر دلگرم شده ام. موقعی هم که خودم را معرفی کردم، انگشت هايش را بیشتر و محکم تر فرو کرد توی جيب جليقه اش.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

بلنديهاي بادگير


 نویسنده 

اميلي برونته


انتشارات :

آواي مکتوبمترجم :

رضا رضائيقطع :

رقعيسال انتشار :

1394نوع جلد :

شوميز


 دیده شده : 395