انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : يك شاخه گل داوودي

 نوشته : محمد رياحي


... صداي كشيده شدن چرخ هاي اتومبيلي بر سطح سياه و زمخت كوچه، دو ستون مواج نوز كه ثابت مي ماند و درهاي اتومبيلي همزمان باز مي‌شدند...
همهمه و هياهو، راه بند مي آيد، زن ها به مقابل چشم مي دوزند، بچه ها يه دامان مادرانشان پناه مي برند... مرداني با لباس تيره، چهار نفر، كامهايي بلند، شررق... شروق، سطح سنگ فرش كوچه به شلاق كشيده مي شود... صداي كوس و دهل قرو مي خوابد، چشم ها از عروس و داماد گرفته مي‌شود و به مرداني خيره مي ش.د كه همچنان جلو مي آيند، جلو مي آيند، جلوتر... پچپچه ، هياهو، سر و صدا، آسمان مي غرد ... دستهاي زمخت، ستبر و پت و پهن همهمه شيون، چيزي فرو مي شكند، شاخه ي گل داودي زير پاها له مي‌شود، ته مانده‌ي فريادي ... ضجه اي در صداي كنده شدن چرخ هاي اتومبيلي از سطح سياه و زمخت كوچه گم مي‌شود...


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

يك شاخه گل داوودي


 نویسنده 

محمد رياحي


انتشارات :

نشر آسارهقطع :

رقعيسال انتشار :

1383قیمت :

70000 ریال


 دیده شده : 515